Faro

a walking tour through Faro's old town
a walking tour through Faro's old town
a walking tour through Faro's old town

Some impressions from our walk through Faro’s old town

%d bloggers like this: